Oferta Kredytowa

Kredyty konsumpcyjne

Kredyty gotówkowe przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. 

Kredyty gotówkowe przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
Bank udziela kredytów w złotych.
Kwota kredytu nie może być niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 100.000 złotych.
Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

KREDYT „WIOSENNY”

Kredyt „Wiosenny” przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej. Kredyt nie może również być przeznaczony na spłatę innych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Dobczycach.

Kredyt udzielany jest w złotych.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
Kwota kredytu nie może być niższa niż  1.000 zł.
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż  100.000 zł.
Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy. 0% prowizji. Do kwoty 10.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.
Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 6% w skali roku.

KREDYT „NA SZÓSTKĘ”

Kredyt „Na Szóstkę” przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.
Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych posiadających rachunek ROR ze stałymi uznaniami.
Kredyt udzielany jest w złotych.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
Kwota kredytu nie może być niższa niż  5.000 zł.
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż  60.000 zł.
Okres kredytowania wynosi do 24 miesięcy. 4% prowizji. Do kwoty 10.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.
Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 6,66% w skali roku.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu ROR.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności spłaty kredytu po podpisaniu nowej Umowy lub aneksu.

Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest:
 1. posiadanie rachunku typu ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu;
 2. zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony z zastrzeżeniem, iż musi być on dłuższy od okresu spłaty kredytu;
 3. regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR.
 4. nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni.
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie oświadczenia o dochodach i uzależniona jest od okresu posiadania rachunku oraz wysokości stałych wpływów.
Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:
 1. kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku typu ROR, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 600 zł włącznie;
 2. w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 600 zł:
 • 1-krotność średnich miesięcznych wpływów po 3 miesiącach posiadania rachunku,
 • 2-krotność średnich miesięcznych wpływów  po 5 miesiącach posiadania rachunku,
 • 3-krotność średnich miesięcznych wpływów  po 8 miesiącach posiadania rachunku,
 • 5-krotność średnich miesięcznych wpływów wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku ROR
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 złotych

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Kredyt udzielany jest na cele mieszkaniowe z koniecznością udokumentowania ich wykorzystania.
Kredyty mieszkaniowe mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, a w szczególności na:

 1. budowę, wyposażenie  i wykończenie: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego,
 2. budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, dokończenie budowy oraz trwałe   wyposażenie i wykończenie domu jednorodzinnego, domu letniskowego,
 3. modernizację i remont,
 4. adaptacje pomieszczeń oraz wyposażenie trwałe do celów mieszkaniowych.
 5. Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 100.000 zł.

Kredyt może być udzielany na okres do 120 miesięcy.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne.

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w złotych.
Kredyty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w Umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej), a środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie kredytu.

Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w złotych.

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być wykorzystany na:
1) zakup działki budowlanej;
2) zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego)
w spółdzielni mieszkaniowej;
5) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
6) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
7) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
8) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,
c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
9) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera):
a) budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów nie wymagających pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;
10) zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę), w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
11) refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10.
Okres kredytowania w przypadku kredytu wynosi od 1 do30 lat.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne.
Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości.

Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w złotych.
Kredyty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w Umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej), a środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie kredytu.
„Uniwersalny Kredyt Hipoteczny” udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.
Okres kredytowania w przypadku kredytu wynosi od 1 do 30 lat.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne.
Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Bezpieczne Pieniądze

Bezpieczeństwo Państwa środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.